Centrum Językowe Progress Myszków

Centrum Językowe Progress Myszków

Regulamin szkoły

Strona główna » Zasady i dokumenty » Regulamin szkoły

wielkość tekstu: A | A | A

CENTRUM JĘZYKOWE " P R O G R E S S "

 

Szanowni Państwo

Celem szkoły jest rzetelne nauczanie języków obcych dzieci, młodzieży i dorosłych z nastawieniem na komunikację językową we wszystkich sytuacjach życiowych z uwzględnieniem postaw kulturowych danego obszaru językowego.

Zasady rekrutacji : szkoła jest placówką otwartą dla dzieci od lat 5, młodzieży i dorosłych (w świetlicy językowej- dzieci 1-5 lat). Nowi uczniowie przyjmowani są w kolejności zgłoszeń a w przypadku poziomów wyższych na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Szkoła zobowiązuje się do dbałości o skuteczne metody pracy i staranny dobór materiałów i środków nauczania a także zapewnia dobrą atmosferę pracy w prowadzonych zespołach.

 

REGULAMIN CENTRUM JĘZYKOWEGO PROGRESS MYSZKÓW

 

I. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Centrum Językowe prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w odpowiednio dobranych grupach wiekowych
na różnych poziomach zaawansowania, zgodnie z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (od A1 do C2).

2. Zapisy odbywają się telefonicznie (34 315 74 60, 792 434 005, 509026593), pocztą elektroniczną (biuro@progressmszkow.pl) oraz w Sekretariacie w Myszkowie, ul. Kościuszki 93, w godz. 14.00-18.00. W okresie zapisów: wrzesień/październik – telefony komórkowe są odbierane cały dzień (8.00-18.00).

3. Przydział do grup odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Przydział do grup mogą prowadzić pracownicy dydaktyczni CJ.

5. Nauka odbywa się stacjonarnie (oraz online w związku z sytuacją epidemiologiczną lub na prośbę Słuchaczy).

6. Nauka języka angielskiego dzieci i młodzieży w Centrum odbywa się zasadniczo w grupach 7-8 osobowych oraz w innych konfiguracjach, ustalonych z Klientem przez Centrum.

7. Podstawową formą pracy z dziećmi jest lekcja 50-minutowa, raz w tygodniu grupy przedszkolne (1x50) i dwa razy w tygodniu uczniowie klas I-III, w dwa osobne dni tygodnia (2x50 min), w okresie od września do czerwca, chyba że Centrum uzgodni z grupą i/lub rodzicami inaczej.

8. Podstawową formą pracy z młodzieżą jest lekcja 45-minutowa, raz w tygodniu po dwie lekcje (1x90min), w okresie od września do czerwca, chyba że Centrum uzgodni z grupą inaczej.

9. Grupy kontynuujące rozpoczynają zajęcia od 1 września według ubiegłorocznego planu.

10. Nowe grupy rozpoczynają zajęcia w połowie września lub od października, lub w innych terminach w miarę naboru do grup, przy czym opłata zostaje zachowana pod warunkiem wypracowania gwarantowanej liczby godzin (74h) lub obniżona proporcjonalnie do faktycznie wykonanej liczby zajęć.

11. Nauka języka angielskiego dorosłych i języków innych niż angielski odbywa się zasadniczo w grupach 7-8 osobowych oraz w innych konfiguracjach, ustalonych z Klientem przez Szkołę (płatności za poszczególne konfiguracje – patrz Cennik dostępny w CJ).

12. Podstawową formą pracy z dorosłymi jest lekcja 2x45min (1x90min) raz tygodniu. Możliwa jest również lekcja 60min raz w tygodniu (1x60 min) lub lekcja 50min (1x50min) raz w tygodniu, w okresie od października do czerwca, chyba że CJ uzgodni z grupą inaczej.

13. Możliwe są lekcje indywidualne, online i stacjonarne (w miarę dostępności sal i/lub lektora).

14. CJ zastrzega sobie prawo do uzupełniania w trakcie roku szkolnego liczby słuchaczy w grupie standardowej (do 8 osób).

15. Na zakończenie semestru przeprowadzany jest test osiągnięć (symulacja egzaminu międzynarodowego) oraz wystawiany jest raport semestralny. Po zakończeniu kursu Słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania.

 

II. Prawa i obowiązki Słuchacza

1. Słuchacz zobowiązany jest do stałej i aktywnej obecności na zajęciach oraz rzetelnego do nich przygotowania.

2. Słuchacz zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się, nie zakłócania pracy nauczyciela i innych członków kursu oraz poszanowania mienia Centrum.

3. Słuchacz ma obowiązek terminowego uiszczania opłat za kurs, zgodnie z aktualnym cennikiem CJ Progress oraz harmonogramem wpłat.

4. Nadmierne opuszczanie zajęć, niewłaściwe zachowanie, nieuregulowanie czesnego oraz wszelkie inne działania szkodzące szkole i jej opinii mogą być podstawą wydalenia z placówki.

5. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice i są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

6. Słuchacz przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im niedorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla jego poziomu grupy.

7. Słuchacz ma prawo do darmowego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki językowej. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej jej wartości.

9. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem pełnego, 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia. Za datę otrzymania wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia, złożonego osobiście w Sekretariacie lub dostarczonego listem poleconym.

     
III. Prawa i obowiązki

1. CJ prowadzi kursy języków obcych stacjonarnie i w trybie online.

2. CJ zapewnia wykwalifikowany, dobrze przygotowany i nadzorowany merytorycznie oraz metodycznie zespół lektorów,
 nastawionych na potrzeby Słuchaczy.

3. CJ stosuje autorskie programy nauczania oparte na podejściu komunikatywnym, według najwyższych standardów
 europejskich.

4. Korzystamy z najnowszych podręczników, testów i materiałów dydaktycznych najlepszych wydawnictw językowych.

5. Monitorujemy postępy Słuchaczy w opanowaniu języka poprzez testy, próbne egzaminy zewnętrzne (w tym
 międzynarodowe), hospitując zajęcia oraz sprawdzając potrzeby indywidualne uczestników kursu.

6. W przypadku nieobecności lektora prowadzącego, Centrum wyznacza zastępstwo bądź termin odpracowania zajęć.

7. CJ Progress ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

8. Zapewniamy uczniom, oprócz rzetelnej nauki języka, odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne, ergonomiczne, a także
 materiały dydaktyczne (nie dotyczy podręcznika).

9. CJ Progress może przeprowadzać egzaminy wewnętrzne i wydawać dyplomy dla swoich uczniów, a także organizować egzaminy dla osób z zewnątrz.

10. CJ Progress może prowadzić przygotowanie do egzaminów  najlepszych Słuchaczy na egzaminy University of Cambridge i/lub TELC (WBT Frankfurt) oraz PEARSON. Egzamin na koszt kandydata.

11. CJ może organizować różne inne formy działań aktywizujących nauczanie języków obcych, m.in.: wyjazdy do danych
 obszarów językowych, wymianę międzyszkolną, projekcje filmów, spotkania, wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone przez
 zaproszonych gości krajowych i zagranicznych, wydawanie własnej gazetki, wystawianie spektakli teatralnych, otwarte konkursy
 językowe, organizację obozów językowych, czytelnictwo literatury w oryginale, klub korespondencyjny i inne.

12. CJ może przystąpić do organizacji i stowarzyszeń, których celem jest dbałość o poziom merytoryczny placówek kształcenia
 językowego.

13. CJ zastrzega sobie prawo do prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem języka, jak np. tłumaczenia.

 

IV. Opłaty i pozostałe postanowienia

1. Przy zapisie nowego Słuchacza na kurs pobierana jest opłata rejestracyjna w wysokości 35 zł. Przy zapisie dwóch (lub więcej)
 osób domu opłata wynosi 25 zł od osoby.

2. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik obowiązujący w danym roku szkolnym, dostępny w Sekretariacie
 Centrum.

3. W przypadku kursów niestandardowych przysługuje możliwość negocjacji cen.

4. W razie spadku liczby osób w grupie w trakcie  pracy grupy, dla utrzymania rentowności grupy, Szkoła zastrzega sobie prawo
 połączenia grup na tym samym poziomie lub proporcjonalnego obniżenia długości zajęć.

5. Cena kursu nie zawiera opłaty za podręcznik. Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być wypożyczane uczniom
 lub przekazywane odpłatnie po cenie nabycia.

6. Opłaty mogą być wnoszone gotówką w Sekretariacie Centrum lub przelewem na konto bankowe:

ING 71 1050 1168 1000 0091 4955 6558

 7. Na prośbę Słuchacza Centrum wystawia fakturę.

 

Myszków dn. 1.09.2020

Dyrektor: mgr Beata Buła (dyplomowany nauczyciel jęz. angielskiego, egzaminator PEARSON i TELC).

Poznaj nasze mocne strony

 • Nasza kadra lektorów posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe. W naszym zespole mamy licencjonowanych egzaminatorów gimnazjalnych, maturalnych, Cambridge, Pearson oraz TELC z języka angielskiego.
 • Celem Centrum jest prowadzenie nauki języków obcych tak, aby szybko umożliwić porozumiewanie się, przy jednoczesnym rozwoju wszystkich umiejętności językowych na każdym poziomie.
 • Obiektywną weryfikacją jakości naszej pracy jest liczba i jakość zdawanych przez naszych uczniów egzaminów krajowych i międzynarodowych.

Ciekawostki

 • Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być wypożyczane uczniom lub przekazywane odpłatnie po cenie nabycia.dalej 
 • Nauka w Centrum odbywa się w grupach 6-8 osobowych bądź indywidualnie, z wyłączeniem grup egzaminacyjnych i kursów specjalistycznych, gdzie grupy mogą być liczniejsze.dalej 
 • Istniejące grupy dzieci i młodzieży rozpoczynają zajęcia 1 września wg ubiegłorocznego planu.dalej 

Oferujemy kursy językowe:

Dla najmłodszych
(2-5 lat)

Dla dzieci
(szkoła podstawowa)

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Dla firm i instytucji

Centrum Językowe Progress Myszków
ul. Pułaskiego 12, 42-300 Myszków

tel.: +48 34 315 74 60 | +48 792 434 005
e-mail: biuro@progressmyszkow.pl

 • cats2625
 • 13625
 • cats1625
 • 12625
 • 10625
Centrum Językowe Progress Myszków.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Facebook
Wersja mobilna